ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují základní zásady, kterými se STROM PRAHA a. s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČO: 257 51 069 (dále jen „Společnost“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady definují práva a povinnosti Společnosti vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“);
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Společnosti https://www.strom.cz (dále jen „Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se Společností či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby (dále jen „Osobní údaj“).

Jaké osobní údaje společnost zpracovává

Společnost o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:  

Osobní údaje, které Společnosti sami sdělíte

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním či jiném formuláři, nebo které Společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete Společnosti poskytnout také při soutěžích, vložením recenze produktu či služby, rezervací místa na školení či zasláním obecného dotazu. Jedná se především o kontaktní údaje, tj. jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, apod.

Výše uvedené Osobní údaje bude Společnost zpracovávat za účelem:

 • poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem;
 • v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
 • pokud jste nový zákazník, bude Vám Společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu Společnosti dali výslovný souhlas;
 • posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.

Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama, tzv. cookies (technické a netechnické)

Při návštěvě našich Webových stránek může Společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

Tyto osobní údaje Společnost využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce. Další informace lze nalézt v části „Cookies“.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá, jsou předávány pouze Zpracovatelům, kteří pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. společnost PUX s.r.o.). Společnost předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může Společnost předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům: 

 • externím dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti Společnosti (např. správci webových stránek);
 • poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení informacích o produktech či služeb nabízených Společností, popř. získání zpětné vazby.

Příjemci osobních údajů jsou tedy pouze zaměstnanci společnosti STROM Praha a.s., kteří zajišťují poskytování konkrétních požadovaných služeb (vždy uzavřená skupina zaměstnanců na základě přístupových oprávnění a organizační struktury) a zpracovatelé na základě smluvních vztahů.

Za určitých okolností může být Společnost povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům Společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

 • organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji;
 • technické zabezpečení serverů a Webových stránek Společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  

 V rámci zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

Délka uchovávání Osobních údajů

Společnost Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro Společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu Společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů Společnost tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

Společnost využívá při provozu svých Webových tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu (dále jen „Cookies“), které jsou odesílány ze serveru Společnosti do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server Společnosti. Tím Cookies umožňují Společnosti rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Společnost využívá následujících druhů Cookies:

 • Technické cookies - tzv. cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit. Jejich aktivita je nezbytné pro zajištění řádného fungování Webových stránek.
 • Analytické cookies – tyto umožňují analyzovat využití Webových stránek, zajistit bezpečné přihlášení, sledování návštěvnosti atd. Jejich aktivace podléhá Vašemu souhlasu a napomáhá nám zlepšit kvalitu Webových stránek.
 • Konverzní a trackingové cookies – tyto umožňují sledovat a optimalizovat výkon různých nabídkových kanálů. Jejich aktivace podléhá Vašemu souhlasu a napomáhá nám zlepšit kvalitu Webových stránek.
 • Marketingové cookies – tyto umožňují zobrazení cílené reklamy (přizpůsobení reklamních sdělení na základě předchozích preferencí zákazníka), sdílení Webových stránek na sociálních sítích či vkládání komentářů k produktům. Jejich aktivace podléhá Vašemu souhlasu a napomáhá nám zlepšit kvalitu Webových stránek.

Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, Cookies automaticky nebyly ukládány. Standardně je toto umožněno v nastavení prohlížeče, a to v oblasti „Ochrana osobních údajů/Ochrana soukromí a zabezpečení“.

Doba zpracování cookies na našich Webových stránkách je 12 měsíců.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů Společností Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

 • právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
 • právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou Společností zpracovávány;
 • právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
 • právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování Osobních údajů;
 • právo získat Osobní údaje, které jste Společnosti poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
 • právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u Společnosti, jakožto správce údajů písemně či prostřednictvím e-mailu na níže uvedených kontaktních údajích:

E- mail: info@strom.cz.
Kontaktní adresa: STROM PRAHA a. s., Lohenická 607, 190 17 Praha 9 – Vinoř

Tyto Zásady byly aktualizovány dne 6. 2. 2024 a od tohoto dne jsou platné a účinné a zároveň nahrazují původní, které byly platné od 25. 5. 2018.